Baanbrekend in kwaliteit en ontwikkeling

Degelijke productoplossingen en innovatieve strategieën: bij radiatorbevestigingssystemen is Wemefa niet zonder reden de nummer één in de branche.

ganzes Video ansehen

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Exclusieve geldigheid, verdedigingsclausule en schriftelijke vorm

1.1 Onze verkoopvoorwaarden gelden exclusief in het zakelijke verkeer. Andersluidende of afwijkende voorwaarden gelden alleen bij nadrukkelijke schriftelijke toestemming, en wel ook dan wanneer wij op de hoogte zijn van afwijkende voorwaarden en de levering toch zonder voorbehoud uitvoeren.

1.2 Met de totstandkoming van de overeenkomst erkent de besteller onze algemene voorwaarden ook voor soortgelijke toekomstige transacties.

1.3 Alle contractuele afspraken dienen schriftelijk plaats te vinden.

1.4 Onze verkoopvoorwaarden gelden alleen tegenover ondernemers in de zin van § 310 lid 1 BGB (Duits burgerlijk wetboek).

2. Offertes – bijkomende afspraken – inhoud van de overeenkomst – documenten bij de offerte

2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend. De opgaven in onze catalogi of andere documenten over afmetingen, gewichten etc. zijn noch gegarandeerde noch contractueel afgesproken eigenschappen van de goederen. De overeenkomst komt pas tot stand met aanvaarding van de bestelling.

2.2 Alle soorten bijkomende afspraken – ook met medewerkers in de buitendienst – behoeven onze bevestiging om geldig te zijn.

2.3 Op de bij de offerte of order gevoegde documenten (bijv. afbeeldingen, tekeningen, berekeningen) behouden wij eigendoms- en auteursrechten voor. Ze mogen zonder onze toestemming niet aan derden toegankelijk worden gemaakt noch worden overgedragen. Desgewenst dienen ze onmiddellijk geretourneerd te worden.

2.4 Wanneer wij goederen produceren overeenkomstig opgaven van de besteller, dan zijn wij niet verplicht tot het controleren van eventuele inbreuk op octrooirechten of andere rechten van derden. De besteller neemt de verplichting op zich, ons van zulke eventuele claims te vrijwaren, inclusief de kosten ter verdediging tegen zulke claims.

3. Ontbindingsclausule

Wij zijn gerechtigd, de overeenkomst te ontbinden wanneer bij onze partner een faillissementsprocedure werd begonnen.

4. Prijzen

4.1 Onze prijzen gelden voor de levering af fabriek exclusief verpakking, douaneheffingen en andere prestaties/kosten, in de munteenheid euro en exclusief het btw-tarief op de dag waarop de factuur wordt gemaakt.

4.2 Voor een betalingskorting is een schriftelijke afspraak nodig.

4.3 De koopsom dient netto binnen 14 dagen vanaf factuurdatum betaald te worden. Bij verzuim is 8 % rente boven op de dan geldende basisrentevoet verschuldigd. Hogere verzuimschade blijft voorbehouden. De besteller heeft het recht, aan te tonen dat de schade geringer is.

4.4 Bij door ons niet te verantwoorden kostenverhogingen (bijv. loonkosten en kosten van bezorgd materiaal) en afgesproken levering 6 weken na afsluiten van de overeenkomst zijn wij gerechtigd, de prijs navenant de hogere kosten te corrigeren.

5. Verzekering – versturen – risico-overgang– terugnemen van verpakkingen

5.1 Met risico-overgang als gevolg geldt levering af fabriek als overeengekomen. Bij vertraging van de inontvangstneming door de besteller of bij blijvende overtreding van andere medewerkingsplichten gaat het risico van toevallige ondergang of toevallige verslechtering over op de besteller.

5.2 Op verzoek sluiten wij voor rekening van de besteller een transportverzekering af.

5.3 Indien wij verplicht zijn, verpakkingen terug te nemen, draagt de besteller de daardoor ontstane kosten.

6. Prestatietermijnen en andere termijnen

6.1 Het begin van de door ons opgegeven levertijd veronderstelt de opheldering van alle technische vragen.

6.2 Wanneer de prestatie wordt vertraagd door omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen (bijv. overmacht, staking, uitsluiting) dan worden de prestatietermijnen verlengd met de duur van de belemmering.

6.3 Bij vertraging in de prestatie mag de besteller de overeenkomst opzeggen wanneer hij ons schriftelijk een redelijke termijn voor de prestatie of voor herstel overeenkomstig § 323 lid 1 BGB heeft gegeven. Wij zijn volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor zover de vertraging in de levering is veroorzaakt door een door ons te verantwoorden opzettelijke of grof-nalatige schending van de overeenkomst; schuld van personen die in onze naam optreden kan ons worden aangerekend. Voor zover de vertraging in de levering niet berust op een door ons te verantwoorden opzettelijke schending van de overeenkomst is onze schadeplichtigheid in gevallen van grove nalatigheid beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade (gemiddelde schade). De beperking van de aansprakelijkheid tot deze schade geldt ook dan, wanneer de door ons te verantwoorden vertraging in de levering berust op de schuldige schending van een kardinale contractuele verplichting. Verdere aansprakelijkheid in overige gevallen van nalatigheid is beperkt tot de gemiddelde schade.

6.4 Wanneer de besteller in verzuim is met zijn verplichting tot afname, dan mogen wij na afloop van een maand na intreden van het verzuim bewaarkosten ter hoogte van 0,5 % van het factuurbedrag per maand berekenen, behoudens verdere aanspraken en de mogelijkheid van de besteller, aan te tonen dat de schade geringer is.

7. Deelprestaties – meer en minder prestaties

7.1 Wij zijn gerechtigd om in een redelijke omvang deelprestaties te leveren en deze te berekenen, indien niet anders is overeengekomen.

7.2 Afwijkingen van hoeveelheden tot 10% behouden wij ons voor.

7.3 Wanneer wij goederen franco terugnemen, kunnen wij naar keuze vergoeding van de terugnamekosten of schadevergoeding wegens niet voldoen aan de overeenkomst ter hoogte van min. 20% van het netto factuurbedrag vorderen. Aantonen van een hogere of lagere schade is toegelaten.

8. Garantie ( aansprakelijkheid bij gebreken )

8.1 De garantie van de besteller is afhankelijk van het feit of deze de volgens §§ 377, 378 HGB (Duitse handelswetboek) verschuldigde onderzoeks- en reclamatieplichten is nagekomen. De reclamatietermijn bedraagt uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen. Bij verborgen gebreken begint deze met de vaststelbaarheid van het gebrek.

8.2 Bij gebreken aan goederen zijn wij gerechtigd tot herstel in de vorm van verhelpen van de gebreken of levering van nieuwe waren zonder gebreken.

8.3 Wanneer het herstel mislukt, is de besteller gerechtigd naar eigen keuze prijsvermindering of ontbinden van de overeenkomst te verlangen, tenzij de plichtovertreding onbeduidend is.

8.4 Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke regelingen indien de besteller schadevergoeding verlangt, die berust op opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van personen die in onze naam optreden. Wanneer er geen sprake is van opzettelijke of grof nalatige schending van de overeenkomst, dan is de verplichting tot schadevergoeding ook in geval van nalatige schending van een kardinale contractuele verplichting beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. Dit geldt ook wanneer wij of iemand van ons leidinggevend personeel een kardinale verplichting licht nalatig hebben geschonden. Indien de besteller volgens punt 8.3 recht heeft op schadevergoeding in plaats van op de prestatie, dan is de aansprakelijkheid ook beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade. De aansprakelijkheid voor overtredingen tegenover leven, lichaam en gezondheid blijft ook in gevallen van lichte nalatigheid onaangetast door een aansprakelijkheidsbeperking. Een schadevergoedingsplicht in overige gevallen van lichte nalatigheid bestaat niet. De aansprakelijkheid voor defecte producten volgens de productaansprakelijkheidswet blijft door deze regelingen onaangetast.

8.5 Verdergaande aansprakelijkheid tot schadevergoeding in geval van aansprakelijkheid wegens gebreken volgens punt 8 is uitgesloten. Dit geldt met name voor schadevergoedingsclaims op basis van schuld bij afsluiten van de overeenkomst, wegens strafbaarheidsclaims tot vergoeding van materiële schade volgens § 823 BGB en andere overtredingen van verplichtingen.

De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien een andere garantieverklaring werd afgegeven.

8.6 Indien onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, dan geldt de werking daarvan ook voor personen die in onze naam optreden.

9. Betaling

9.1 Onze prestaties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek betaald te worden.

9.2 Bij twijfel over de kredietwaardigheid kunnen wij, wanneer wissels werden gegeven, onmiddellijke betaling quid pro quo tegen teruggave van de wissels verlangen.

9.3 Cheques of wissels worden enkel als teken van betaling geaccepteerd. De kosten voor disconteren en incasso zijn voor rekening van de besteller.

9.4 De besteller is niet gerechtigd, zaken met onze betalingsaanspraken te verrekenen of een recht van retentie op openstaande bedragen uit te oefenen. Dit geldt niet voor het verrekenen van onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen en voor het uitoefenen van een recht van retentie totdat aan zulke vorderingen is voldaan.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Wij behouden ons het eigendomsrecht op de gekochte goederen voor, totdat al onze vorderingen uit de zakelijke relatie met de besteller volledig zijn voldaan. Indien de koper handelt in strijd met de overeenkomst, met name bij te late betaling, hebben wij het recht, de gekochte goederen terug te nemen. Dit betekent geen terugtrekken uit de overeenkomst.

10.2 Worden gekochte goederen verwerkt of vermengd met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen, dan worden wij mede-eigenaar van het nieuwe object, en wel proportioneel aan de waarde van de gekochte goederen ten opzichte van de andere verwerkte of gemengde voorwerpen op het moment van de verwerking of vermenging.

10.3 De besteller bewaart het exclusieve eigendom of mede-eigendom voor ons met de nodige zorgvuldigheid.

10.4 De besteller staat aan ons bij normale verkoop alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (incl. btw) over onze vorderingen af, waarop hij door het doorverkopen recht krijgt. Dit geldt ook voor het geval van verkoop na verwerking. De besteller blijft gerechtigd tot incasseren van de vordering, wanneer wij geen bezwaar maken.

10.5 Wij verplichten ons ertoe de ons toekomende waarborgen op wens van de besteller in zoverre vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze waarborgen de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overstijgt. De keuze van de vrij te geven waarborgen is aan ons.

10.6 Over maatregelen van gedwongen executie van derden ten aanzien van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of de afgestane vorderingen dient de besteller ons onmiddellijk te informeren en ons de noodzakelijke schriftelijke documenten te verstrekken.

11. Plaats van vervulling – bevoegde rechtbank – toepasbaar recht

11.1 Plaats van vervulling voor alle verplichtingen op basis van de contractuele relatie is de plaats van onze hoofdvestiging. Als bevoegde rechtbanken worden – afwijkend van de plaats van vervulling – het kantongerecht Velbert en de arrondissementsrechtbank Wuppertal overeengekomen. Wij zijn echter gerechtigd, ook te procederen tegen de besteller bij de voor zijn hoofdvestiging bevoegde rechtbank.

11.2 Deze contractuele relatie valt onder de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. De voorschriften van de eenvormige wet inzake koopafsluitingen van Den Haag en de eenvormige koopwet van Den Haag alsmede het VN-kooprecht gelden niet.

12. Gedeeltelijke nietigheid

Mochten losse bepalingen van de voornoemde algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor onaangetast.