Baanbrekend in kwaliteit en ontwikkeling

Degelijke productoplossingen en innovatieve strategieën: bij radiatorbevestigingssystemen is Wemefa niet zonder reden de nummer één in de branche.

ganzes Video ansehen

Algemene inkoopvoorwaarden

1. Exclusieve geldigheid van onze inkoopvoorwaarden

Van toepassing zijn uitsluitend onze inkoopvoorwaarden; tegengestelde of afwijkende voorwaarden van de leverancier worden door ons niet erkend; ze gelden ook niet in het geval van herhaalde bevestiging van de leverancier met afwijkende voorwaarden of aanvaarden van de goederen terwijl we op de hoogte zijn van afwijkende voorwaarden van de leverancier.

Onze inkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met de leverancier.

2. Verplichte naleving van de levertermijnen

De levertermijnen zijn bindend. Dit geldt ook voor telefonische bestellingen zonder schriftelijke bevestiging. De leverancier is verplicht, onze bestellingen onmiddellijk aan te nemen.

3. Levering en risico-overgang

De leverancier dient, voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, franco te leveren. Het risico gaat over op ons zodra de goederen op het voor de levering bepaalde fabrieksterrein of een andere aangewezen plek zijn gelost.

4. Prijsbinding en betaling

Het in de bestelling vermelde bedrag is bindend. De betaling kan naar onze keuze ook via cheque of wissel plaatsvinden. De betaling vindt plaats binnen 14 dagen, gerekend vanaf factuurontvangst, met 3 % betalingskorting of binnen 30 dagen na factuurontvangst netto.

5. Naleving overeenkomst, ontwikkelingen, melding van storingen

De leverancier is niet bevoegd om zonder onze schriftelijke toestemming het naleven van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Wanneer wij hierin toestemmen, worden de plichten van de leverancier daardoor niet beperkt. Voorwerpen die in samenwerking tussen de leverancier en ons zijn ontwikkeld of verder ontwikkeld, mogen uitsluitend aan ons worden geleverd.

Storingen, met name tijdens de productie, moeten onmiddellijk worden gemeld.

6. Veiligheidsonderdelen

Te leveren voorwerpen voor de segmenten instalaltie, sanitair en verwarming gelden als veiligheidsonderdelen. Met het oog op dergelijke onderdelen is de leverancier ervoor aansprakelijk dat de goederen overeenkomen met de specificaties en de bestel- en leveringsvoorwaarden.

De leverancier dient schriftelijk bij te houden wie de geleverde voorwerpen op de eveneens te vermelden veiligheidskenmerken heeft gecontroleerd; het resultaat van de controles moet genoteerd worden. Deze documenten moeten minstens tien jaar worden bewaard en ons op aanvraag onmiddellijk worden overhandigd.

7. Cessie, recht van retentie, verrekening

Tegenover ons bestaande vorderingen mogen enkel met onze schriftelijke toestemming afgestaan worden.

Het claimen van een recht van retentie of verrekenen zijn enkel toegestaan met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen.

8. Verslechtering van de kapitaalpositie, faillissementsaanvraag van de leverancier

Wanneer het gegronde vermoeden van een wezenlijke verslechtering van de kapitaalpositie van de leverancier bestaat, zodanig dat het vermogen en de bereidheid tot levering concreet in gevaar lijken, dan zijn wij gerechtigd, de contractuele relatie met de leverancier onmiddellijk te beëindigen om elders voor tijdige levering te zorgen.

De leverancier dient ons in dit geval alle voor de productie noodzakelijke delen, met name gereedschappen, onmiddellijk te geven.

De bovenstaande regeling geldt in elk geval bij een faillissementsaanvraag van de leverancier zelf. Indien hij de kosten voor het maken van de delen heeft gedragen, worden deze na overhandiging ervan vergoed.

9. Garantie

Met het oog op de in punt 6 aangegeven veiligheidsfunctie en de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de garantieperiode 5 jaar. Deze begint met levering van de goederen.

10. Klachten

Aan onze verplichting om open gebreken (§ 377 lid 1 HGB) onmiddellijk te reclameren, is voldaan wanneer de klacht binnen een termijn van 8 werkdagen naar de leverancier wordt verstuurd. Hetzelfde geldt ook na ontdekken van een verborgen gebrek, § 377 lid 3 HGB.

De termijn begint met de beëindiging van het leveringsproces op de plaats van levering of op de plaats waar de goederen pas later terechtkomen, met name op de plaats van bestemming, voor zover de leverancier hiervan op de hoogte is. Het leveringsproces is met name pas dan afgelopen wanneer de goederen op het als leveradres genoemde bedrijfsterrein zijn aangekomen en gelost en een controle volgens de gebruikelijke gang van zaken mogelijk is.

Bij doorverkoop (drop-shipping of doorhandelen) zijn zowel de beleverde als wij gerechtigd, het gebrek te reclameren.

Wanneer wij de klacht melden, is de klacht ook dan niet te laat, wanneer de beleverde de klacht reclamatie binnen de bovengenoemde termijn naar ons heeft gestuurd en deze door ons onmiddellijk werd doorgegeven.

Wat betreft de werkdagen is de regeling inzake de wettelijke feestdagen in Noordrijn-Westfalen bepalend.

11. Slechte of verkeerde levering, terugroep-, vervangingsactie

In het geval van een slechte of verkeerde levering zijn wij gerechtigd, de goederen op kosten van de leverancier op te slaan of ongefrankeerd te retourneren.

Wanneer de bijzondere belangensituatie dit vereist, bijvoorbeeld bij onmiddellijk dreigend gevaar, aanzienlijke gevolgschade en niet-nakomen van termijnen, dan zijn wij gerechtigd, het verhelpen van gebreken of levering van goederen zonder gebreken door de leverancier te weigeren en op diens kosten bestaande gebreken zelf te verhelpen of door derden te laten verhelpen. In dergelijke gevallen kunnen wij van de leverancier evt. onmiddellijke vervangende levering verlangen of op diens kosten vervangend materiaal bezorgen.

De bovenstaande regelingen beperken het recht op schadevergoeding niet.

Indien op ons en/of onze afnemers in het kader van een terugroep- of vervangingsactie aanspraken worden gemaakt, zijn wij gerechtigd, schadevergoeding te verlangen, indien en voor zover de levering gebreken vertoonde en voor de schade causaal was.

12. Rechten van derden

De leverancier garandeert dat met zijn prestatie geen rechten van derden worden geschonden. Mochten derden om deze reden een aanspraak op ons maken, dan bestaat er een recht op vrijwaring. De vrijwaringsplicht omvat ook onze kosten.

13. Geheimhouding

De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van de inhoud van de overeenkomst en de technische details van de goederen. Deze verplichtingen dient hij ook navenant op te leggen aan zijn subleveranciers. De geheimhoudingsplicht bestaat ook na afhandeling van de overeenkomst en na beëindiging van de zakelijke relaties.

14. Productiemiddelen en beschikbaar gestelde delen, verzekeringsplicht voor gereedschappen

De leverancier dient de voor de productie van de goederen benodigde productiemiddelen (modellen, types, beschrijvingen, matrijzen, gereedschappen, kalibers, tekeningen en dergelijke) op eigen kosten te produceren, in stand te houden en evt. te vernieuwen. Wanneer delen ter beschikking worden gesteld, blijven deze ons eigendom. Beschikbaar gestelde delen dienen, ook als deze in rekening worden gebracht, door de leverancier apart opgeslagen, gekenmerkt en met de nodige zorg beheerd en enkel voor onze orders gebruikt te worden. Productiemiddelen overeenkomstig lid 1 mogen de leverancier en anderen, met name subleveranciers, alleen gebruiken om de order te behandelen.

Gereedschappen dienen op kosten van de leverancier en door hem tegen de nieuwprijs verzekerd te worden. Onderhoudswerkzaamheden dient de leverancier op eigen kosten regelmatig uit te voeren.

Bij waardevermindering of verlies van beschikbaar gestelde delen, met name van gereedschappen, dient de leverancier deze te vergoeden.

De geheimhoudingsplicht heeft betrekking op productiemiddelen en beschikbaar gestelde delen.

De productiemiddelen overeenkomstig lid 1 en beschikbaar gestelde delen dienen na beëindiging van de zakelijke relaties onmiddellijk aan ons teruggegeven te worden.

15. Mede-eigendom bij verwerking of vermenging

Wanneer goederen die voor de producten van onze firma beschikbaar zijn gesteld, worden verwerkt of gemengd met andere goederen, dan verkrijgen wij mede-eigendom van de nieuwe zaak proportioneel aan de waarde van onze zaak tot de andere voorwerpen.

16. Productschade

Wanneer de leverancier aansprakelijk is voor een productschade, dan is hij verplicht, ons te vrijwaren van schadevergoedingseisen van derden. Kosten dienen aan ons vergoed te worden.

Bovenstaande geldt met name voor terugroep- en vervangingsacties.

17. Productaansprakelijkheidsverzekering

De leverancier verplicht zich ertoe, onmiddellijk na afsluiten van de overeenkomst een productaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerd bedrag van tien miljoen EUR per geval van letselschade en materiële schade af te sluiten en in stand te houden.

Wij kunnen — behoudens bovenstaande regeling — van de leverancier verlangen dat hij tegemoetkomt aan verdergaande schadevergoedingsclaims.

18. Gedragscode

De opdrachtnemer erkent de onder www.wemefa.de/unternehmen/compliance.html beschikbaar gestelde gedragscode voor onze zakelijke partners en verplicht zich tot naleving van de gedragscode

19. Plaats van vervulling, bevoegde rechtbank

Plaats van vervulling is ons leveradres.

Als bevoegde rechtbanken worden – afwijkend van de plaats van vervulling – het kantongerecht Velbert en de arrondissementsrechtbank Wuppertal overeengekomen.

20. Duits recht, gedeeltelijke nietigheid

Van toepassing is uitsluitend het Duitse recht.

De voorschriften van de wet inzake koopafsluitingen van Den Haag en de eenvormige koopwet van Den Haag alsmede het VN-kooprecht gelden niet.

Mochten losse bepalingen van onze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor onaangetast.